Αποστάξεις

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας μας είναι η απόσταξη αρωματικών φυτών για παραγωγή αιθέριων ελαίων και ανθόνερων.

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει η δυνατότητα να αποσταχθούν αρωματικά φυτά σε ποσότητες που κυμαίνονται από 1 κιλό έως πολλούς τόνους εξυπηρετώντας έτσι τις ανάγκες όλων των συνεργαζόμενων παραγωγών.

Παράλληλα οι άμβυκες της μονάδας μας έχουν τη δυνατότητα να αποστάζουν με τη μέθοδο της υδρο-απόσταξης, υδρατμο-απόσταξης αλλά και της ατμο-απόσταξης, ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα των αρωματικών φυτών και βοτάνων.

Πληροφορίες για τις διάφορες μεθόδους απόσταξης

Για την παραλαβή των αιθέριων ελαίων και των ανθόνερων από τα αρωματικά φυτά ακολουθούνται τα τρία είδη απόσταξης που περιγράφονται παρακάτω:

-Υδρο-απόσταξη: Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το φυτικό υλικό τοποθετείται στον αποστακτικό άμβυκα εμβαπτισμένο στο νερό και βράζει μέσα σε αυτό. Ο παραγόμενος ατμός, έχοντας παρασύρει το αιθέριο έλαιο, οδηγείται σε έναν συμπυκνωτή (ψύκτη) μέσα στον οποίο υγροποιείται για να καταλήξει στο διαχωριστή του αιθέριου ελαίου από το ανθόνερο.

-Υδρατμο-απόσταξη: Σε αυτή τη διαδικασία το κάτω μέρος του άμβυκα γεμίζεται με νερό και πάνω από την επιφάνεια του νερού τοποθετείται μια σίτα. Ο κυρίως χώρος του άμβυκα πάνω από τη σίτα γεμίζεται με το φυτικό υλικό. Καθώς το νερό βράζει ο παραγόμενος ατμός διατρέχει το σύνολο του φυτικού υλικού παρασύροντας το αιθέριο έλαιο. Στη συνέχεια οδηγείται σε έναν συμπυκνωτή (ψύκτη) μέσα στον οποίο υγροποιείται για να καταλήξει στο διαχωριστή του αιθέριου ελαίου από το ανθόνερο.

-Ατμο-απόσταξη: Η σύγχρονη αυτή μέθοδος απόσταξης, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον στις αποστάξεις βιομηχανικής κλίμακας, απαιτεί χρήση ειδικού ατμολέβητα. Στον ατμολέβητα παράγεται ξηρός ατμός ο οποίος οδηγείται σε διάτρητη σωλήνωση στον πυθμένα του άμβυκα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του ατμού στο φυτικό υλικό. Στη συνέχεια ο ατμός οδηγείται σε έναν συμπυκνωτή (ψύκτη) μέσα στον οποίο υγροποιείται για να καταλήξει στο διαχωριστή του αιθέριου ελαίου από το ανθόνερο.

Η μέθοδος αυτή προτιμάται έναντι των άλλων δύο καθώς παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού διαφόρων παραμέτρων όπως η παροχή, η πίεση και η θερμοκρασία του ατμού. Ο κατάλληλος συνδυασμός των παραμέτρων αυτών λειτουργεί καθοριστικά στην ποιότητα και στην ποσότητα του τελικού προϊόντος.

“We care about every single natural drop”

Natural Drops